halatarnowopolski
  Regulamin II Edycji Halowej Piłki Nożnej
 

REGULAMIN

II EDYCJI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE OPOLSKIM

Poniższy regulamin stanowi ramowy zbiór przepisów i zasad dla celów prawidłowej realizacji rozgrywek Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej  w Tarnowie Opolskim.

I.Organizator.

1. Halowa Piłka Nożna to rozgrywki piłkarskie z udziałem drużyn amatorskich.
2. Organizatorem rozgrywek Halowej Piłki Nożnej w Tarnowie Opolskim jest:
a) Hala Sportowa w Tarnowie Opolskim
b) Patronat – Urząd Gminy Tarnów Opolski

3. Cele Ligi:

a) Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Tarnów Opolski oraz sąsiednich gmin,

b) Propagowanie aktywności sportowej,

c) Wyłonienie Mistrza w II edycji Halowej Piłki Nożnej,
4. Organizator nadzoruje prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem. Ponadto organizator:
a) opracowuje terminarz spotkań,
b) weryfikuje wyniki spotkań,
c) zapewnia obsadę sędziowską,
d) prowadzi statystyki dotyczące rozgrywek,
e) rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek,
5. Nagrody (puchary, medale, nagrody rzeczowe):
a) dla wszystkich drużyn,
b) dla króla strzelców,
c) dla najlepszego bramkarza,
d) dla najlepszego zawodnika,
6. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.
7. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek oraz po ich zakończeniu rozpatruje Rada Ligi.
8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania Ligi.
9. Ostateczny głos we wszelakich sprawach należy do organizatora Ligi.

II. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek.

1. Podstawą uczestnictwa w lidze jest:
a) zgłoszenie drużyny składającej się maksymalnie z 15 zawodników;
b) wpłata wpisowego w wysokości 400,00 zł od drużyny;
c) przekazanie zgłoszenia, oraz wpisowego do dn. 27  Listopada  2011 r.
2. Każdy zespół biorący udział w rozgrywkach musi posiadać nazwę drużyny oraz kapitana bądź też kierownika, który będzie odpowiadał za całą drużynę.
3. Uprawnieni do gry są jedynie:
a) zawodnicy grający wyłącznie w jednej drużynie.
4. Na hali sportowej obowiązuje obuwie sportowe przeznaczone do gry w piłkę halową oraz stroje sportowe.

 

III.Termin i miejsce.

 

1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem podanym do wiadomości na stronie internetowej www.halatarnowopolski.pl.tl

2. Spotkania ligowe rozgrywane będą w sobotę-niedziele od 10.00 – 20.00  w Hali Sportowej w Tarnowie Opolskim ul. Kopernika 10a.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozgrywek z ważnych przyczyn merytorycznych.

IV. Organizacja gry.

1. Wszystkie drużyny zgłoszone do gry w Lidze obowiązuje przedstawiony przed rozgrywkami terminarz na najbliższe cztery spotkania.

2. W szczególnych przypadkach przysługuje prawo zwrócenia się do Organizatora z pisemnym wnioskiem o przełożenie spotkania. Wniosek z odpowiednio uzasadnionym powodem przełożenia spotkania musi wpłynąć do organizatora najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem meczu, wynikającym z terminarza rozgrywek. Nowy termin spotkania organizator ustali w porozumieniu z zainteresowanymi zespołami.
3. Spotkania 2 ostatnich kolejek nie mogą być przekładane na termin późniejszy.
4. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

V. Dane techniczne.

1. Ilość zawodników:
a) 5 w tym bramkarz,
b) minimum przy rozpoczęciu 4,
c) minimum w czasie gry 2 + 1 bramkarz,
2. Ubiór:
a) Zespoły uczestniczące w rozgrywkach winny posiadać komplety stroi, w przypadku przybycia na mecz dwóch zespołów w identycznych lub podobnych strojach obowiązek zmiany spoczywa na drużynie wymienionej w terminarzu na drugiej pozycji (zakłada narzutki organizatora).
b) ochraniacze – nie wymagane,
c) bramkarz może grać w długich lub krótkich spodenkach,
d) obuwie – miękkie z gumową podeszwą,

e) strój – jednolity.

 

VI. System rozgrywek.

1. Halowa Piłka Nożna  rozgrywana jest w systemie jednej edycji rocznie.
2. Wszystkie zgłoszone drużyny zostaną przydzielone do jednej grupy zwanej Ligą Halowej Piłki Nożnej.
3. Spotkania będą rozgrywane systemem „każdy z każdym” w rundzie zasadniczej. 
4. W rundzie rewanżowej drużyny zostaną podzielone na dwie grupy zgodnie z miejscami zajętymi po rundzie zasadniczej.
5. Wszystkie drużyny runde rewanżową rozpoczynają z zerowym dorbkiem punktowym i bramkowym.

6. Czas trwania meczu ligowego wynosi 2 x 15 minut z przerwą 2 minutową na zmianę stron.

 

VII. Przepisy i zasady gry.

1. Halowa Piłka Nożna rozgrywana jest według ogólnopolskich przepisów FUTSAL ze zmianami uzgodnionymi na spotkaniu kierowników drużyn, opublikowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Do właściwej interpretacji przepisów Futsal-u mają prawo tylko i wyłącznie sędziowie, prowadzący rozgrywki w II Edycji Piłki Nożnej w Tarnowie Opolskim.
2. Punktacja: zwycięstwo 3 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt.
3. O kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno:
a) większa ilość zdobytych punktów,
b) wynik bezpośredniego meczu, przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów,
c) lepsza różnica bramek zdobytych do straconych,
d)  większa ilość bramek strzelonych,
e) mniejsza ilość bramek straconych,
4. Sędzia główny ma prawo doliczyć maksimum 2 minuty, jeśli w grze wystąpiły jakieś opóźnienia
5. Zmiany odbywają się w systemie hokejowym bez żadnego limitu w strefie zmian (maksymalnie 2m od linii środkowej

boiska).

6. Pole karne – linia ciągła 6m.

7. Bramka zdobyta bezpośrednio z auto nie zostaje zaliczona.

8. Po zdobyciu bramki drużyna przeciwna wznawia grę z środka boiska.
9. Rzut wolny:

- bezpośredni, z którego można zdobyć bramkę bezpośrednio,

- pośredni bramkę można zdobyć tylko wtedy kiedy piłka zanim wpadnie do bramki zostanie dotknięta lub zagrana przez innego zawodnika,

- podczas wykonywania rzutu wolnego odległość od drużyny broniącej od piłki wyznacza się na 3m,

- czas wykonania rzutu od gwizdka sędziego 4 sekundy,

- w przypadku dotknięcia piłki przeszkody nad polem gry wykonuje się  rzut wolny z autu,

11. Rzut karny – odległość od bramki 7m.

12. Rzut z autu:

- wykonuje się nogą z linii bocznej boiska,

- piłka w trakcie wykopywania nie może znajdować się na boisku w przypadku zaistnienia takiej sytuacji drużyna traci piłkę na rzecz przeciwnika,

- odległość zawodników drużyny przeciwnej 3m,

13. Rzut od bramki:

- wykonuje go bramkarz ręką z pola karnego w ciągu 4 sekund od momentu jej posiadania,
14. Przepis o spalonym nie obowiązuje.
15. Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym obwodem przekroczy linię bramkową (nie uznaje się bramki, gdy w momencie lotu piłki zabrzmiał sygnał sędziego kończący mecz.
16. Do prowadzenia zawodów organizator wyznacza sędziego, który odpowiada za obiektywne prowadzenie zawodów. Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu przez przepisy gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na obiekt gdzie rozgrywane będą zawody. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego obiektu, na którym znajduje się boisko.
17. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny, niedotyczący podjętej przez niego decyzji.
18. Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą, jak również wyniku meczu są ostateczne.
19. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry wówczas, gdy zawodnik nie zachowuje się sportowo lub jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
20. Każdy zawodnik z danej drużyny może grać tylko w jednym zespole. Niedopuszczalne jest reprezentowanie przez danego zawodnika dwóch zespołów. W przypadku złamania tego punktu zawodnikowi grozi dyskwalifikacja z rozgrywek, a zespołowi walkower.
21. Na prośbę kapitana drużyny, organizatora lub sędziego jest możliwe sprawdzenie stanu trzeźwości poszczególnych zawodników przed spotkaniem przy pomocy alkomatu.
22. Za niestawienie drużyny się w umownym terminie przyznawany jest walkower.
23. W czasie spóźnienia zespołu i w związku z tym rozpoczęcia meczu przekraczającego 5 minut, sędzia ma prawo odgwizdać walkower.
24. Za zejście drużyny z boiska podczas trwania meczu przyznawany jest walkower.
25. Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego lub zawieszonego zespołowi grozi walkower.
26. Za ponowne wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek Ligi.
27. Na ławce rezerwowej mogą przebywać tylko zawodnicy rezerwowi drużyny grającej oraz trener lub kierownik zespołu.
28. Zmiany zawodników podczas meczu odbywają się w wyznaczonej strefie boiska. Za złą zmianę zawodników poza wyznaczoną strefą będzie przyznawany drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni.

VIII. Zasady spadków i awansów w kolejnej edycji halowej piłki noznej.

               
1. W przypadku gdy do kolejnej edycji  zostanie zgłoszonych mniej niż 14 zespołów to wszystkie zgłoszone drużyny będą grały w jednej I lidze.

 

IX. Walkowery.

1. Drużyna podczas trwania Ligi ma prawo poddać mecz walkowerem.
2. W momencie poddania meczu walkowerem przyznawany jest wynik 5 : 0 na korzyść drużyny przeciwnej.
3. Drużyna ma obowiązek zgłoszenia walkowera, najpóźniej w czwartek przed kolejką do Organizatorów, aby Organizatorzy mogli powiadomić drużynę przeciwną.
4. W przypadku, gdy drużyna wycofana z rozgrywek rozegrała 50% + 1 spotkanie z objętych obowiązującym terminarzem to wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną zaliczone, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach zostanie przyznany drużynie przeciwnej walkower w stosunku 5 : 0.
5. Jeżeli natomiast drużyna wycofana z rozgrywek rozegrała mniej niż 50% spotkań z objętych obowiązującym terminarzem to wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną anulowane i nie będą brane pod uwagę w końcowej klasyfikacji tabeli ligi.

 

X. Protesty.

1. Drużyna zgłaszająca protest musi dostarczyć go na piśmie do organizatora rozgrywek następnego dnia (dzień roboczy) po rozegranym spotkaniu. Organizator rozstrzyga spór i informuje zainteresowane strony najpóźniej 3 dni od dnia złożenia protestu. Organizator nie ma obowiązku informowania o wpłynięciu protestu nie zainteresowane  strony.
2. Protesty może składać tylko i wyłącznie kierownik bądź też kapitan danego zespołu w formie pisemnej.
3. Protesty bez jakiejkolwiek argumentacji nie będą rozpatrywane.

 

XI. Kary:

1. Niedozwolone jest:

- kopanie lub usiłowanie kopnięcia przeciwnika,
- podstawianie nogi,
- skok na przeciwnika,

- atak gwałtowny lub niebezpieczny,

- atak z tyłu,
- uderzenie,

- odpychanie,

- zatrzymywanie,
- atak ciałem,

- wślizg,

- zagranie ręką,

                Wyżej wymienione przewinienia karane są rzutem wolnym bezpośrednim lub rzutem karnym, gdy nastąpiły w polu karnym, bez względu na miejsce położenia piłki.

2. Niedozwolone jest:
- gra wysoką nogą (ponad biodra),

- pochylenie głowy zbyt nisko (poniżej biodra),

- w wyskoku wysuwanie nogi w stronę przeciwnika,

- wykonywanie nożyc przy przeciwniku,

- atak piłki nogą wyprostowaną do przodu,
- wybicie lub usiłowanie wybicia piłki nogą z rąk bramkarza lub głową gdy ten trzyma piłkę oburącz,

- utrudnienie bramkarzowi wysuniętą nogą wprowadzenie piłki do gry,

                Wyżej wymienione przewinienia karane są rzutem wolnym pośrednim.

3. Żółta kartka:

- słowne niezadowolenie z decyzji,

- czynne niezadowolenie z decyzji,

- rozmyślne zagranie ręką,

- rozmyślne chwytanie przeciwnika za koszulkę,

- rozmyślne zatrzymanie przeciwnika rękoma lub ciałem,

- rozmyślne spowodowanie upadku przeciwnika,

- usiłowanie kopnięcia przeciwnika,

- nie zachowanie na polecenie sędziego odległości 3m,

- odkopnięcie lub odrzucenie piłki po gwizdku,

- podczas zmiany lotnej (6 zawodnik na boisku),

- celowe zagranie piłką przed gwizdkiem,

- niesportowe zachowanie się: gesty, znaki, słownictwo, demonstracja.            

4. Czerwona kartka:

- druga żółta kartka,
- rozmyślne przerwanie akcji przeciwnika w sytuacji do zdobycia bramki (chwyt rękoma, odepchnięcie, chwyt za koszulkę, zatrzymanie piłki ręką, wślizg),
- gwałtowna reakcja i wulgarne słownictwo na decyzję sędziego,
- rozmyślne kopnięcie lub uderzenie,
- wybitnie niesportowe gesty,

Kara – drużyna gra w osłabieniu 2 min lub do utraty bramki (zawodnik musi opuścić ławkę rezerwowych)

5. Zawodnicy mający na swoim koncie w całych rozgrywkach trzecią, szóstą, siódmą, ósmą, itd. żółtą kartkę pauzują w kolejnym spotkaniu (1 mecz), w tym czasie nie mają prawa przebywać na ławce rezerwowej swojej drużyny.

6. Zawodnik ukarany czerwoną kartką (bezpośrednio) pauzuje w następnym spotkaniu.

7. Żółte i czerwone kartki są liczone przez całe rozgrywki.


XII. Ubezpieczenie zawodników.

1. Ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mających związek z udziałem w rozgrywkach Halowej Piłki Nożnej drużyny dokonują we własnym zakresie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w lidze osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków w czasie gry.

 

XIII. Postanowienia końcowe.

1. Ze względu na bezpieczeństwo zawodników biorących udział w rozgrywkach, nie mogą oni grać w okularach, biżuterii oraz innych przedmiotach mogących powodować niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała itp. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na sprawcę. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.
2. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko, szatnia, trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.
3. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą przebywać na obiekcie sportowym.
4. Za bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu, przed nim jak i po nim odpowiada cała drużyna. Organizator może nałożyć sankcje do wykluczenia tych drużyn z rozgrywek włącznie.
5. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy i przedmioty pozostawione w szatniach.
7. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu informacyjnym.
8. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.
9. Organizatorowi przysługuje prawo interpretacji powyższego regulaminu. W kwestiach spornych lub nie zawartych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje organizator i Rada Ligi.


 


Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

 
   
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free