halatarnowopolski
  Zasady przetwarzania danych osobowych
 


Uprzejmie informujemy że budynek hali sportowej oraz zespół boisk Orlik 2012 w Tarnowie Opolskim są objęte systemem monitoringu. Obsługę systemu zapewnia firma Pewność s.c. Górecki Krzysztof, Gruca Jan ul. Skautów Opolskich 2/707, 45-287 Opole


Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

 

Stosownie do treści art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ /Dz. Urz. UE. Z 2016 r., L 119, poz. 1/ - dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, zwany dalej „Administratorem”.

2. Z Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych Panią Anetą Gierłach można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@opoczta.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je pozyskał i w zakresie niezbędnym do:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO,

c) wykonania umowy, której z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach i na podstawie wskazanych w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

a) podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b) podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych /tzw. podmiot przetwarzający,

c) inne podmioty, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania/przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku

wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych /w szczególności archiwizacji/ lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec Administratora.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe,

c) uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych z uwzględnieniem celów przetwarzania, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

d) usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator, za wyjątkiem określonym w art. 17 ust 3 RODO, ma obowiązek ich usunięcia gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- zgoda, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO została cofnięta, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;

e) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

- kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Pan do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu także prawo do:

a) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w sytuacji gdy przetwarzanie:

 - oparte jest na wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; lub

- jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

b) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które dostarczyła/dostarczył Pani/Pan Administratorowi,

c) przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

d) żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będzie możliwe:

- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

- wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

- zawarcie czy też wykonanie umowy.

 

12. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

 
   
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free