halatarnowopolski
  Regulamin Hali Sportowej
 

Regulamin Hali Sportowej w Tarnowie Opolskim


1.       Właścicielem hali sportowej mieszczącej się w Tarnowie Opolskim przy ul. Kopernika 10a jest Gmina Tarnów Opolski.

2.       Hala sportowa jest udostępniana mieszkańcom od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 22:00. W soboty i niedziele w godzinach uzależnionych od potrzeb.

3.       Siłownia jest udostępniana od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 22:00. W soboty i niedziele w godz. otwarcia hali. Szczegółowe zasady korzystania określa regulamin siłowni.

4.       Do korzystania z hali mają prawo kluby i zrzeszenia sportowe, grupy zorganizowane oraz  osoby fizyczne, które wniosły stosowną opłatę zgodnie z cennikiem.

5.       Istnieje możliwość ustalenia stałych godzin zajęć sportowych po uzgodnieniu terminu z obsługą hali i  podpisaniu umowy na korzystanie z hali sportowej.

6.       Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie hali wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

7.       Osoby korzystające z hali zobowiązane są do korzystania z wyposażenia i pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem z przestrzeganiem przepisów BHP i P.POŻ.

8.       Kierownictwo hali nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe mające miejsce na terenie hali, zarówno w czasie zajęć sportowych, jak i poza nimi.

9.       Za bezpieczeństwo osób przebywających w hali odpowiedzialni są: opiekunowie grup oraz prowadzący zajęcia.

10.   Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) zobowiązany jest do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu, odpowiada także za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.

11.   Przebywający na terenie obiektu mają obowiązek przestrzegania zaleceń obsługi hali sportowej oraz zachowania porządku i czystości.

12.   Osoby wchodzące na płytę główną lub do  innego pomieszczenia przeznaczonego na zajęcia sportowe zobowiązane są do zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie halowe.

13.   Na terenie hali kategorycznie zabrania się:

  • używania sprzętu z ostrymi elementami
  • uprawiania sportów z użyciem ostrych i niebezpiecznych przedmiotów
  • gry w zegarku, z łańcuszkiem, sygnetem lub pierścionkiem oraz innymi twardymi wystającymi przedmiotami
  • gry w okularach – chyba, że są do tego wskazania medyczne, a okulary są przeznaczone do stosowania w czasie gry
  • biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo
  • uprawiania sportów po spożyciu alkoholu lub środków odurzających
  • spożywania pokarmów na płycie głównej i w pomieszczeniach przeznaczonych do zajęć sportowych
  • palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających

·         wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych

14.   Kierownictwo hali nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.

15.   Osoby naruszające porządek publiczny lub regulamin oraz nie podporządkowujące się poleceniom obsługi hali będą usuwane z terenu hali.

16.   Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się nakazom pracowników hali.

17.   W razie niebezpieczeństwa, pracownik hali może nakazać osobom korzystającym z hali opuszczenie budynku.

18.   Przed przystąpieniem do zajęć, prowadzący powinien sprawdzić stan techniczny używanego sprzętu, a stwierdzone usterki natychmiast zgłosić obsłudze.

19.   Za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.

20.  Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia można zgłaszać bezpośrednio do kierownika hali sportowej.


Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=